Όροι χρήσης

 1. Το art22 μέσω του δικτυακού τόπου τoυ art22.gr προσφέρει τις υπηρεσίες τoυ συμφώνως προς τους κάτωθι όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να αναγνώσουν επιμελώς τους όρους και να επισκεφθούν προς ενημέρωση τις σελίδες εφόσον αποδεχθούν τους όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσκεψη και περιήγηση του διαδικτυακού τόπου του art22.gr συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των κατωτέρω όρων, και όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν.
  Στους όρους «επισκέπτης»/«χρήστης» εξυπακούεται ότι περιλαμβάνονται πρόσωπα κάθε ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κλπ, άνευ ουδενός περιορισμού.
 2. Συμφώνως με τα προαναφερθέντα με την αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα του art22.gr να τροποποιεί τους όρους χρήσης, και δεσμεύονται από αυτούς. Το δε art22.g θα προβαίνει σε σχετική καταχώρηση-ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του για τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες ή απαλοιφές στους όρους χρήσης.
 3. Πιθανή καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών με αντίστοιχη χρέωση) βαρύνει αποκλειστικά τους επισκέπτες/χρήστες.
 4. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν:
  α) να παρέχουν κάθε πληροφορία και προσωπικό στοιχείο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail κλπ) όταν τους ζητάται από το art22.gr
  β) να ενημερώνουν τα ανωτέρω στοιχεία ώστε να διατηρούνται ακριβή, αληθή και πλήρη.
 5. Το art22 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί και να επαναφέρει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, προσωρινά, μόνιμα ή κατά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών και μελών του.
 6. Το art22 διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες και τα μέλη του σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση των υπηρεσιών του καθώς και ενημερωτικό υλικό του ιδίου ή τρίτων. Για το ενημερωτικό υλικό τρίτων το art22 ουδεμία ευθύνη έχει για τη μορφή ή το περιεχόμενο του υλικού. Επιπροσθέτως το art22 ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν επικοινωνία ή συναλλαγή των επισκεπτών/χρηστών/μελών με τους τρίτους διαφημιζόμενους.
 7. Το σύνολο του περιεχόμενου του art22 (σήματα, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, υπηρεσίες κλπ) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του, προστατευόμενη από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει, ολόκληρο ή μέρος του, αντικείμενο συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, αναμετάδοσης καθοιονδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε εν γένει μορφής εμπορικής ή άλλης αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται η αποθήκευση απλού αντιγράφου μέρους του περιεχομένου, σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και μόνο χρήση, με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η ένδειξη της προέλευσής του art22.gr.
  Τα ως άνω ισχύουν και για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται ή περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα του art22.gr. Την δε ευθύνη γι’ αυτά έχουν αποκλειστικά και μόνον οι τρίτοι.
 8. Δεδομένου ότι ο διαδικτυακός τόπος art22.gr περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες και εν γένει υλικό το οποίο δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτα πρόσωπα (συνεργάτες, χρήστες, επισκέπτες, μέλη κλπ), οι τελευταίοι παρέχουν στο art22 το αποκλειστικό δικαίωμα καθοιουδήποτε τρόπου χρήσης αυτών, στα πλαίσια πάντα του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Υπεύθυνοι όμως για τη μορφή και το περιεχόμενο τέτοιου υλικού είναι αποκλειστικά οι δημιουργοί του, απαλλάσσοντας το art22.gr από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
  Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη του art22 είναι αποκλειστικά οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ανάγνωση ή χρήση των πληροφοριών του υλικού τρίτων καθώς επίσης και για κάθε υλικό που οι ίδιοι παρέχουν ή δημοσιεύουν στο art22. Τα ενυπόγραφα κείμενα και εν γένει το ενυπόγραφο υλικό εκφράζει τις απόψεις του συντάκτη/δημιουργού του. Σε περίπτωση που εκ της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλος δημιουργηθούν ευθύνες ποινικές, αστικές ή διοικητικές, επιβληθούν πρόστιμα, δαπάνες ή εγερθούν αξιώσεις αποζημιώσεων κάθε φύσεως, ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος υποχρεούται στην καταβολή των ανωτέρω. Στην περίπτωση δε που το art22.gr αναγκαστεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό τότε δικαιούται να το αναζητήσει από τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος.
  Επίσης ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να παρεμβαίνει υπέρ του art22.gr σε τυχόν δικαστική διαμάχη, ένεκα των ανωτέρω, και να αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη.
  Επίσης το art22.gr δεν προτρέπει ούτε προτείνει στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη την επιχείρηση οποιασδήποτε πράξης, την αποχή από οποιαδήποτε πράξη, σε ορισμένη συμπεριφορά, στη σύναψη συμφωνιών κλπ.
  Το art22.gr διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει ολόκληρο ή μέρος του υλικού που δημιουργεί ή αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος, ιδιαίτερα δε όταν προσβάλλονται τα χρηστά ήθη, ή έχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο ή εάν τυχόν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα. Η παρούσα απαρίθμηση περιπτώσεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
 9. Το art22.gr σε καμμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και εν γένει όλο το περιεχόμενο παρέχονται χωρίς σφάλματα ή άλλα προβλήματα, ούτε αναλαμβάνει την υποχρέωση για διόρθωση αυτών. Επίσης, το art22.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές/εξυπηρετητές (servers) που χρησιμοπούνται, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα συστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία.
  Περαιτέρω, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αλήθεια, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των περιεχομένων, σελίδων ή υπηρεσιών, ούτε προτείνει τη χρήση τους ή τη σύναψη συμφωνιών. Κάθε δαπάνη που αφορά στη χρήση των ανωτέρω καθώς και στην ανόρθωση τυχόν ζημιών που υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη ή και τρίτοι βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους ίδιους, απαλλασσομένου του art22 από οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη ακόμα και στην περίπτωση αμέλειας.
 10. Το art22.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη. Τυχόν παράπονα ή αξιώσεις τους απευθύνονται αποκλειστικά στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες.
  Το art22.gr σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει.
 11. Απαγορεύεται η χρήση του site για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, (π.χ αθέμιτο ανταγωνισμό, πρακτικές spamming και εν γένει ότι αντίκειται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ).
 12. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του art22.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Τυχόν αντίθεση οποιασδήποτε διάταξης στο νόμο, καθιστά αυτήν άκυρη, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη του art22.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:
Η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 κλπ), καθώς και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο art22.gr χωρίς να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία.
Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη δίνουν το δικαίωμα στο art22.gr να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που του έχουν γνωστοποιηθεί από τους ίδιους. Το art22.gr δεν πουλά, δεν ενοικιάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών.
Τυχόν αντιρρήσεις στην αρχειοθέτηση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα πρέπει οπωσδήποτε να προβάλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη με αποστολή σχετικού μηνύματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@art22.gr, άλλως θεωρείται ότι ουδέποτε προβλήθηκαν.