Klein, Franz: Lebendmaske Beethovens – Foto von Simon

Last modified: 09/01/2020