Ελένη Γέμτου: Η μελέτη και κατανόηση της ιστορίας της τέχνης

Στο δυ­τι­κό κό­σμο ολο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ροι ιστο­ρι­κοί της τέ­χνης ασχο­λού­νται με τη με­θοδολο­γία της επι­στή­μης τους, τά­ση που έχει τις απαρ­χές της στους ση­μα­ντι­κούς ιστο­ρι­κούς της τέ­χνης του φι­λο­σο­φι­κού-εξη­γη­τι­κού ερ­μη­νευ­τι­κού συ­στή­μα­τος των αρ­χών του 20ου αι. Νε­ό­τε­ρες και σύγ­χρο­νες με­λέ­τες κα­τα­δει­κνύ­ουν εγ­χει­ρή­μα­τα κα­τα­γρα­φής αφη­γη­μά­των για την ιστο­ρία της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης, αν­θο­λό­γη­σης θε­ω­ρη­τι­κών και με­θο­δο­λο­γι­κών κει­μέ­νων με κρι­τι­κούς σχο­λι­α­σμούς, ή και ανα­λύ­σε­ων των με­θό­δων του μο­ντέρ­νου και με­τα­μο­ντέρ­νου πα­ρα­δείγ­μα­τος, στο πλαί­σιο των οποί­ων η κα­τα­γρα­φή της ιστο­ρί­ας της τέ­χνης ακο­λού­θη­σε εντε­λώς δι­α­φο­ρε­τι­κές με­θό­δους.
Το βιβλίο της Ελένης Γέμτου «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – Μια επιστημολογική θεώρηση» (που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες σε δεύτερη έκδοση) απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές των τεχνοϊστορικών κατευθύνσεων που ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές τους σπουδές έχουν ελάχιστη εξοικείωση με επιστημολογικά θέματα του γνωστικού τους πεδίου: έχει σκοπό να συμβάλει στην κατανόηση των δομών, των σκοπών και των μεθόδων της επιστήμης της ιστορίας της τέχνης

Στον πρόλογο του βιβλίου η συγγραφέας, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, σημειώνει «… Η μελέτη της ιστορίας της τέχνης ως επιστήμης με έμφαση στη μεθοδολογία της είναι περιορισμένη. Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με το αντικείμενο της επιστήμης της ιστορίας της τέχνης που είναι η εξέλιξη της τέχνης στον χρόνο και η ερμηνεία των καλλιτεχνικών έργων, χρησιμοποιώντας καθιερωμένες πρακτικές ανάλυσης, τις οποίες ωστόσο δεν είναι πάντα σε θέση να συνδέσουν με τις θεμελιώδεις θεωρίες και μεθόδους, από τις οποίες έχουν προκύψει….
…Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Τα δύο πρώτα εμπεριέχουν ανάλυση των δύο μεγάλων μεθοδολογικών συστημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ιστοριογραφία της τέχνης από την αρχαιότητα έως σήμερα, του τεχνοϊστορικού αφηγήματος και των φιλοσοφικών-εξηγητικών θεωριών και μεθόδων. Στο τρίτο μέρος ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να εντρυφήσει σε θεμελιώδη προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μελέτη της ιστορίας της τέχνης…»

ΕΛΕΝΗ ΓΕΜΤΟΥΗ Ελέ­νη Γέμ­του γεν­νή­θη­κε το 1968 και απο­φοί­τη­σε από τη Σχο­λή το 1986. Πή­ρε το πτυ­χίο της και το 1993 το ΜΑ από το τμή­μα Κλα­σι­κής Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας του Ludwig Maximilian Universität Μο­νά­χου. Εκ­πό­νη­σε τη δι­δα­κτο­ρι­κή της δι­α­τρι­βή με αντι­κεί­με­νο την Ιστο­ρία της Τέ­χνης στο τμή­μα Ιστο­ρί­ας και Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας του ΕΚ­ΠΑ και απέ­κτη­σε το δι­δα­κτο­ρι­κό της το 2001.
Εξε­λέ­γη Επί­κου­ρη κα­θη­γή­τρια του τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και Φι­λο­σο­φί­ας της Επι­στή­μης στο Εθνι­κό και Κα­πο­δι­στρι­α­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών.
Έχει ερ­γα­στεί σε μου­σεία, εκ­παι­δευ­τι­κούς ορ­γα­νι­σμούς, ενώ υπήρ­ξε για πολ­λά χρό­νια υπεύ­θυ­νη των εκ­παι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των του οίκου δη­μο­πρα­σι­ών Christies στην Αθή­να. Από το 2005 δι­δά­σκει στο ΙΦΕ (πρώ­ην ΜΙ­ΘΕ) του ΕΚ­ΠΑ, αρ­χι­κά ως λέ­κτο­ρας και στη συ­νέ­χεια ως επί­κου­ρη κα­θη­γή­τρια. Αντι­κεί­με­νο της είναι η Ιστο­ρία της Τέ­χνης με έμ­φα­ση στη σχέ­ση Τέ­χνης και Επι­στή­μης, αλ­λά και η με­θο­δο­λο­γία της Ιστο­ρι­ο­γρα­φί­ας της Τέ­χνης. Έχει συμ­με­τά­σχει σε ελ­λη­νι­κά και δι­ε­θνή συ­νέ­δρια. Επί­σης, έχει δη­μο­σι­εύ­σει επι­στη­μο­νι­κά άρ­θρα σε ελ­λη­νι­κά και δι­ε­θνή επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά.


Ιστορία της Τέχνης,

Μια επιστημολογική θεώρηση
ISBN 9786182041048
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 320
Τιμή: 16,20 €

Last modified: 31/03/2022